Сайт города
СВАТОВО
Правовая помощьЯк запобігти корупції, припинити її прояви, поновити свої законні права та інтереси?


Правові та організаційні засади боротьби з корупцією визначає закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995 р. № 356/95-ВР (далі як «Закон»).

Частина друга статті 1 Закону вказує які діяння є корупційними:
1) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;
2) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Згідно статті 2 Закону за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, на підставі цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:
1) державні службовці,
2) народні депутати України, депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад,
3) посадові особи місцевого самоврядування,
4) військові посадові особи та інші.

Згідно частини першої статті 5 Закону державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права:
1) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг,
2) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);
3) входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства), через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність,
4) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію,
5) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам - учасникам процедур закупівель у досягненні перемоги всупереч вимогам Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (обмеження , передбачені у пунктах “2” і “3” частини першої статті 5 Закону, не поширюються на депутатів сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, які здійснюють депутатські повноваження, не пориваючи з виробничою чи службовою діяльністю).

Згідно частини другої статті 5 Закону державний службовець, який є посадовою особою, не має також права:
1) сприяти, використовуючи своє посадове становище, фізичним та юридичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг,
2) неправомірно втручатися, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень,
3) бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює,
4) надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.

Про всі випадки корупції необхідно звернутися до органів, які ведуть боротьбу з корупцією, згідно статті 4 Закону - це органи міліції (Міністерства внутрішніх справ України), податкової міліції, служби безпеки України, прокуратури та інші, контроль за роботою яких здійсняє згідно статті 16 Закону Верховна Рада України.

Згідно статті 10 Закону керівники міністерств і відомств, державних підприємств, установ та організацій чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених статтею 5 цього Закону, в межах своєї компетенції зобов’язані вжити заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх вчинення державні органи, які ведуть боротьбу з корупцією.

Згідно статті 3 Закону особи за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, несуть адміністративну відповідальність та окремо можуть бути притягнуті до кримінальної, цивільно-правової та матеріальної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

Отже, про всі випадки корупції необхідно сповіщати правоохоронні органи, викладаючи своє звернення в письмовій формі, за можливості копію свого звернення з відміткою правоохоронного органу про одержання зберігати у себе.
Яндекс.Метрика