Сайт города
СВАТОВО
Актуальная информацияРозроблення проектів землеустрою,що забезпечують еколого -економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь – вимога часу та законодавства.

Землі сільськогосподарського призначення,від яких залежить продовольче забезпечення країни,характеризуються низькою віддачею. Причинами цього явища є безгосподарське ставлення до землі, помилкова стратегія максимального залучення земель до обробітку, недосконалі техніка і технології обробітку землі та виробництва сільськогосподарської продукції,недодержання науково обґрунтованих систем ведення землеробства,зокрема,внесення недостатньої кількості органічних добрив,низький науково-технічний рівень проектування,будівництва та експлуатації меліоративних систем,недосконала система використання і внесення мінеральних добрив та невиконання природоохоронних,комплексно-меліоративних,протиерозійних та інших заходів. Основні причини зниження врожайності і погіршення якості врожаю за беззмінного вирощування сільськогосподарських культур пов’язані з однаковим використанням поживних речовин ґрунту,значною кількістю бур’янів серед посівів,їх ушкодженням шкідниками і хворобами,накопиченням у ґрунті різних токсичних речовин – продуктів життєдіяльності рослин і мікроорганізмів.

Розвиток різних форм власності та господарювання на землі без суворого і надійного державного екологічного контролю,брак відповідної законодавчої бази призвели до споживацького ставлення до землі,а в сільському господарстві – до ігнорування екологічних вимог в угоду економічним інтересам.

В сучасних умовах господарювання велике значення набуває питання охорони земель. Правове регулювання у сфері охорони земель здійснюється відповідно до Конституції України,Земельного кодексу України,Закону України «Про охорону земель»,інших нормативно-правових актів,які приймаються відповідно до них.

Відсутність спеціальних нормативних актів та відповідальності за нераціональне використання землі дозволяли власникам землі та землекористувачам по споживацькі ставитися до національного багатства –землі.

Нарешті ця прогалина у законодавстві була заповнена. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України по збереженню родючості ґрунтів» від 04.06.2009 №1443-V,який набуває чинності з 1 січня 2012 року,внесені зміни до Земельного кодексу України,Кодексу України про адміністративні правопорушення,до законів України «Про охорону земель»,«Про землеустрій».

Суть цих змін полягає в тому,що земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва повинні використовуватися відповідно до розроблених і затверджених в установленому порядку проектів землеустрою,що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи по охороні земель.

На період до 1 січня 2015 року вимога закону про наявність проекту землеустрою,що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни і впорядкування угідь,розповсюджується тільки на тих власників та землекористувачів,які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більше,ніж100 га,а після 01.01.2015 – на всіх власників і землекористувачів,які ведуть товарне виробництво.

У вказаному проекті землеустрою повинні міститися нормативи оптимального співвідношення культур в сівозмінах,які визначають структуру посівних площ для певного природно-сільськогосподарського регіону та перелік встановлених культур для вирощування. Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2010№164.

Результати багаторічних досліджень учених наукових установ Української академії аграрних наук щодо формування сівозмін у різних природно-кліматичних зонах України в сучасних умовах ведення землеробства викладені у Методичних рекомендацій щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України,затверджених спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української Академії Наук від 18.07.2008 №440/71.

Сівозміни є основою стабільності землеробства,оскільки вони позитивно впливають на всі важливі ґрунтові режими,насамперед,поживний і водний,а також повітряний і тепловий,сприяють активній детоксикації шкідливих речовин,визначаючи,таким чином,весь комплекс умов розвитку складного агробіоценозу,найважливішою складовою якого є зелені рослини. Їх планують таким чином,щоб поля кожної з них знаходились в одній ґрунтово-екологічній або технологічній групах земель і були рівновеликими. Розміщення полів однієї сівозміни у декількох ґрунтово-екологічних або технологічних групах земель дуже ускладнює,а іноді й зовсім унеможливлює освоєння і ведення сівозміни. Як уже зазначалось,тривалість ротації сівозміни залежить від культури,яка має найдовший період повернення на попереднє місце вирощування. Дотримання цієї вимоги дає змогу вирощувати потрібну культуру на максимально можливій площі.

До порушень встановлених вимог чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах або навіть беззмінних посівів спонукає кон’юнктура ринку сільськогосподарської продукції яка диктує виробництво,у першу чергу,«прибуткових» культур. Проте розвиток землеробства в нашій країні загалом повинен базуватися на впровадженні раціональної системи сівозмін – польових,кормових і спеціальних.

За невиконання вимог закону про наявність проекту землеустрою,що забезпечує еколого –економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь,з 2013 року діятиме ст.55 Кодексу України про адміністративні правопорушення,яка передбачає притягання до адміністративної відповідальності осіб:
- які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених проектів землеустрої,що забезпечують еколого –економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь,з накладенням штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з відхиленням від затверджених проектів землеустрої,що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь,з накладенням штрафу на громадян від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Посилення державного контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення дозволить в майбутньому запровадити ефективні та науково обгрунтовані заходи ведення товарного сільгоспвиробництва.

Начальник відділу Держкомзему у Сватівському районі Луганської області Р.В.Калашников


Яндекс.Метрика